zelfgenezendvermogen

Contact gegevens:

Sweelinckplein 9
2517GK Den Haag
Tel: 06 41515914
Email:lindacranio@hotmail.com

RouteBeschrijving

BIG geregistreerd onder nummer:
59043310404

Aangesloten bij KNGF
onder nummer 302777

AGB code 04-63492

KvKnr. 27367300

Copyright lindacranio.nl 07-2018Privacyreglement van onze praktijk
Uw persoonsgegevens en privacy in onze fysiotherapiepraktijk.

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet
heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de
gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in
de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw
rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.


Fysiotherapiepraktijk
In onze fysiotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is
noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van
de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van
ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het
verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).


De plichten van de fysiotherapiepraktijk
LindaCranio praktijk voor fysiotherapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking
van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet
de praktijk als volgt:
• Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
- voor zorgverlening en de declaratie van deze zorgverlening;
- voor doelmatig beheer en beleid;
- voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
• Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
• U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
• Alle medewerkers binnen LindaCranio praktijk voor fysiotherapie hebben zich verplicht om
vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
• Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling),
tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.
Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander
daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan
alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard
moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier
kenbaar maken LindaCranio praktijk voor fysiotherapie. Uw belangen kunnen ook behartigd worden
door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).


Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal
vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van
uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door
ons strikt vertrouwelijk behandeld. LindaCranio praktijk voor fysiotherapie is niet aansprakelijk voor
fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een
gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.


Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet
Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar.
Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag
indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens
toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben
gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te
doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van LindaCranio praktijk voor fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met
uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking
van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter
enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener
doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw
gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk
mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld met de
huisarts en specialisten).


Uitwisseling gegevens
LindaCranio praktijk voor fysiotherapie wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,
via de CQ- Index, Landelijke Database Fysiotherapie en via overige kanalen welke per geval kenbaar
worden gemaakt.


Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met
uw medische gegevens? Dan gaat uw fysiotherapeut hierover graag met u in gesprek. Daarnaast is
LindaCranio praktijk voor fysiotherapie aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.